พว.ดร.ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ ประธานชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการชมรมฯ(Infusion Nurse Network of Thailand:INNT) ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ กับ Japan Vascular Access Device Consortium :JVADC ในวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น