คณะกรรมการชมรมฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสำรวจอุบัติการณ์เกิดหลอดเลือดดำอักเสบจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ประจำปี 2566(National Phlebitis Prevalence Survey in Thailand) ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ