รางวัลผู้ตอบแบบสอบถามกิจกรรมการประเมินประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทยประจำปี 2565

จากกิจกรรมการประเมินประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทยประจำปี 2565 รูปแบบออนไลน์ เรื่อง “Virtual meeting: Pitfall in IV care; Back to the basic” 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30-16.15 น.

รางวัลผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ผู้ใช้อีเมลล์ต่อไปนี้ค่ะ
1 [email protected]
2 [email protected]
3 [email protected]
4 [email protected]
5 [email protected]
6 [email protected]
7 [email protected]
8 [email protected]
9 [email protected]
10 [email protected]
11 [email protected]
12 [email protected]
13 [email protected]
14 [email protected]
15 [email protected]
16 [email protected]
17 [email protected]
18 [email protected]
19 [email protected]
20 [email protected]
21 [email protected]
22 [email protected]
23 [email protected]
24 [email protected]
25 [email protected]
26 [email protected]
27 [email protected]
28 [email protected]
29 [email protected]
30 [email protected]
31 [email protected]
32 [email protected]
33 [email protected]
34 [email protected]
35 [email protected]
36 [email protected]
37 [email protected]
38 [email protected]
39 [email protected]
40 [email protected]
41 [email protected]
42 [email protected]
43 [email protected]
44 [email protected]
45 [email protected]
46 [email protected]
47 [email protected]
48 [email protected]
49 [email protected]
50 [email protected]

ทางชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทย จะดำเนินการจัดส่งรางวัลให้แก่ท่าน ตามที่อยู่ที่ท่านได้กรอกไว้ในระบบการประเมินผลต่อไป