ประกาศขอปิดรับสมัครงานประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทย “Virtual Meeting: Pitfall in IV Care; Back to the Basic” 2565

ขอปิดรับสมัครงานประชุมวิชาการฯ เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการทดสอบเต็มจำนวนแล้วค่ะ